Raahe 20 .3.2012

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

 

 

 Piehingin Kyläyhdistys ry ei hyväksy Nordic Minesin aikomusta laskea Laivakankaan kultakaivoksen teollisuusvesiä läheisiin luonnonojiin, koska ojat ovat aivan liian pieniä ja muutoinkin täynnä kevättulvien aikaan, jolloin kaivoksen juoksuttamat vedet nousisivat pelloille aiheuttaen ympäristökatastrofin. Luonnonojien ja Haapajoen varrella on asutusta lähellä jokea ja viljelysmaita huomattavasti. Pelloille nouseva vesi ja sen mukana jätevesien päästöjäämät päätyvät lopulta ruokapöytiimme.

Lisäksi olemme huolissamme Piehinginjoen tilanteesta. Rikastushiekka-altaiden ja muiden valumavesien joutuminen Ispinäojaan ja sitä kautta Piehinginjokeen on tutkittava välittömästi. Rikastushiekan mahdollinen tulviminen keväällä on todellinen riski myös pohjavesille.
Kun kaivoksen laskelmat jätevesien käsittelyiden suhteen ovat menneet pahasti pieleen, vaadimme että kaivoksen toiminta muiltakin osin tutkitaan. Kaivosyhtiö on laiminlyönyt velvoitteensa ja on ollut piittaamaton Ympäristövaikutusten arviointiraportissa määritellyistä toimista.

Paikallisten asukkaiden ei pidä joutua kärsimään Kaivosyhtiön virheistä. Me emme suostu siihen! Kaivosyhtiö on saatava vastuuseen omista virheistään, ennen kuin korvaamatonta vahinkoa ympäristölle pääsee tapahtumaan.

 

Kaivoksella ei ole lupaa päästää jätevesiä ympäristöön. Hallitsematon ylivuoto saattaa aiheuttaa vakavamman altaan vuodon, joista on vakavia esimerkkejä maailmalla.

 

 Vaadimme että Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus keskeyttää Kaivosyhtiö Nordic Minesin Laivakankaan kaivoksen toiminnan, kunnes jätevesiasia on saatu vähintäänkin YVA -lausunnon vaatimaan kuntoon.

 

Pyydämme ELY-keskusta toimimaan välittömästi ja laittamaan kaivoksen sulkemisen välittömästi vireille.

 

Olavi Alatalo sihteeri

Markku Siuvatti pj